கல்வி

சிந்தனைத் தீ!!

kalaam

நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் நமது இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button