கல்வி

சிந்தனைத் தீ!!

Fire of thought

சிந்தனை என்பது மூலதனம், ஒரு நிறுவனம், ஒரு வழி, கடின உழைப்புதான் தீர்வு.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button