கல்வி

சிந்தனைத்தீ !!

vivekanabdar

இருதயம் விரிவடைந்துள்ள இடத்தில்தான் உண்மை ஞானம் உதிக்கும். அந்த உண்மை ஞானம்தான் நம்பிக்கை.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button