கல்வி

சிந்தனை தீ!!

Apdulkalam

கனவு காணுங்கள்! ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல. உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. – அப்துல் கலாம்

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button