கல்வி

சிந்தனைத் தீ!!

apdulkalaam

சாதிக்கும் வேட்கை நம் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் ஏற்பட்டே தீரவேண்டும். உண்டு உறங்கி காலத்தை வீணாக்கி கழிப்பதற்காக நாம் பிறக்கவில்லை.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button