கல்வி

சிந்தனைத்தீ!!

Thought fire

தன்னலம் சிறிதும் இல்லாமல், நிறைந்த அன்புடன் பழகுபவர்களே இப்போது உலகத்திற்குத் தேவைப்படுகிறார்கள்.

சுவாமி விவேகானந்தர்

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button