கல்வி

சிந்தனைத்தீ!!

Thought fire

நீங்கள் சூரியனைப் போல பிரகாசிக்க விரும்பினால், முதலில் சூரியனைப் போல எரியுங்கள்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button