கல்வி

சிந்தனைத் தீ !!

அழகை பற்றி கனவு காணாதீர்கள்,அது உங்கள் கடமையை பாழாக்கி விடும்.கடமையை பற்றி கனவு காணுங்கள்,அது உங்கள் வாழ்க்கையையே அழகாக்கிவிடும்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button