கல்வி

சிந்தனைத் தீ!!

Apdulkalaam

நாம் இருப்பதிலும் சில்லரைத்தனமான விஷயங்களில் மனதை அலைபாய விடக்கூடாது என்பதில் விடாப்பிடியாக இருக்கும்.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button