கல்வி

சிந்தனைத்தீ!!

apdulkalaam

நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்.

ஆனால்,

இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும்!

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button