கல்வி

சிந்தனைத் தீ!!

kalaam

ஒருமுறை வந்தால் அது கனவு. இருமுறை வந்தால் அது ஆசை. பலமுறை வந்தால் அது லட்சியம்

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button